Giriş

Gözlerini araladığında tek odalı bir evde olduğunu anladı. Sobanın yanında duran mum ışığı odayı aydınlatıyordu. Soğuktan kaskatı kesilmiş bedenini hareket etmeye çalıştığında dayanılmaz bir acıyla duraksadı. Elleri ve ayakları uyuşmuştu. Bir süre daha olduğu yerden odanın içini meraklı gözlerle inceledi. Odanın ortasında duran masanın üstünde iki bardak bir tabak duruyordu. Buraya nasıl geldiğiyle alakalı ipuçları bulmaya çalışıyordu. Dışarıda rüzgar şiddetini arttırmış kapıyı zorluyordu. Güçlükle yatağından doğrulup bir süre bekledi. Sobanın yanında duran odunlara baktı. Cebinde çakmağını bulduğunda yüzünde bir tebessüm belirdi. Ayağa kalkıp duvara yaslandı. Bedeni kaskatı kesilmişti. Ağır adımlarla sobaya yaklaştı. Yerde duran odunları sobaya doldurdup dikkatlice tutuşturdu. Bir süre sobanın yanında odunların yanmasını seyretti. Dışarıya doğru baktığında hiçbir şey göremiyordu. Fırtınanın şiddeti daha da artmıştı. Burada ne işi vardı? Kim getirmişti? Kafasında ki sorunların cevabını bulmaya çalışıyordu. Telefonu yoktu. Üzerinde kendine ait olmayan kıyafetler vardı. Masanın yanında duran sandalyeye oturdu. Soba etkisini göstermeye başlamış yanan odunların sesi biraz olsun rahatlamasını sağlamıştı. Daha önce böyle bir yere gelmemişti. Sabahı beklemekten başka çaresi olmadığını düşündü…

Reklamlar

Önce Sen

Gözlerim ele verecek aşkını bir gün
Kalbimin derinliklerine saklamıştım oysa ki
İşte o gün oyuncak olacağını bile bile
Bir kukla misali girecek her şekle
Sen konuş desen konuşacak belki
Sus desen dilsiz olacak sanki
Bir gün ben kalmayacak biliyorum
Benli cümleler, senli olacak
Haberin olmayacak tüm bunlardan
Bir yıldız olup bakarken sana gözlerim
Işığını kaybetmiş düşmesi beklenen
Senden önce ben,ben senken
Benden önce sen, sen senken
Umudum ayağı sıkışmış çıkamaz kuytudan
Kim bilir bu hangi kaçıştan….

 Ayşe BOZKURT

Vergisel Açıdan Sat-Geri Kirala İşlemlerinin Değerlendirilmesi (E-Yaklaşım)

E-Yaklaşım / Ocak 2017 / Sayı: 289

I- GİRİŞ

Uluslararası uygulamada önemli bir yeri olan “sat-geri kirala “ yöntemi ülkemizde de uygulanabilirlik alanının genişlemesiyle önemli bir hale gelmiştir. İşletmelerin nakit ihtiyaçlarını karşılaması ve bilançoda yer alan taşınır ve taşınmaz malların gerçek değerinin yansıtılması açısından başvurulan yöntemlerden biri olmuştur.6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 18/1.maddesinde finansal kiralama sözleşmesi tanımı yapılmış ve sat-geri kirala sözleşmeleri de finansal kiralama kapsamına alınmıştır. Söz konusu kanuna müteakip vergi kanunlarında da düzenlemeler yapılmıştır. Bu makalemizde “sat-geri kirala” işlemlerinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 488 Damga Vergisi Kanunlarında yer alan istisna düzenlemeleri hakkında açıklamalar da bulunulacaktır.

II- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN

Sat-geri kirala işlemlerine ilişkin 5520 sayılı Kanun’un 5/1-e maddesinde yer alan parantez içi hükmü 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanun’un 56.maddesiyle kaldırılmıştır olup, 5520 sayılı Kanun’un 5/1-e maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(21.11.2012 tarih ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına veya 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine devredilen taşınmazların kiracı ya da kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, bu taşınmazların finansal kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile varlık kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır.)”

Bu yeni düzenlemeyle birlikte taşınmazların kiracı ya da kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, en az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabı değiştirilmiş, bu taşınmazların finansal kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile varlık kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu sürelerin de dikkate alınması sağlanmıştır.

Taşınmazların finansal kiralama şirketlerine ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançların % 100 istisna olarak uygulanacağına ilişkin eski hüküm yerine de 5520 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasına (j) bendi eklenmiştir. Buna göre ilgili maddenin (j) bendinde; “Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar. İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların tasfiyesi (bu Kanun’a göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanır. Söz konusu varlıkların, kiracı tarafından veya kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dâhil olmak üzere (6361 sayılı Kanun’da yer alan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâlleri hariç), üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan kurumlara devrinden önce bu varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların kazancının tespitinde dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır. Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle sat-kirala-geri al işleminin tekemmül etmemesi hâlinde, istisna nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

6728 sayılı Kanun’un 56. maddesiyle eklenen j bendine göre kurumun sadece taşınmaz değil taşınır malların da bu istisnadan yararlanabileceğini belirtmiştir. Bu malların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralamak amacıyla ve sözleşme sonunda geri almak şartıyla yapılan satıştan doğan kazançlarının pasifte özel bir fonda tutulması ve bu tutarın sadece kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak amortismanların itfasında kullanılması şartıyla istisna edilmiştir. Bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar bu fondan mahsup edilmeyip, giderleştirilecektir. Sat-geri kirala işlemi gerçekleştikten sonra alınan taşınır ve taşınmazların üçüncü kişilere satışında da finansal kiralama şirketine satışından önceki net bilanço değeri üzerinden kazanç hesaplanacaktır. Bir diğer ifadeyle üçüncü kişilere satım işlemi sonunda varlığın yeni oluşan değeri üzerinden değil finansal kiralama şirketine devirden önceki tutarlar göz önünde bulundurulacaktır.

III- 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİ KANUNU AÇISINDAN

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-y maddesi uyarınca finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile katılım ve yatırım bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara uygulanmak üzere kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olmak koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri KDV’den istisna edilmiştir. Bu istisna kapsamında taşınır ve taşınmaz malların satışının yapıldığı tarihe kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

6728 sayılı Kanun’un 43.maddesiyle birlikte 3065 sayılı Kanun’un 17/4-y maddesi değiştirilmiş, istisna kapsamına taşınmazlara ilave olarak taşınırlarda dahil edilip bu satışların yapıldığı döneme kadar indirilemeyen katma değer vergisi devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması sağlanmıştır. Yine 6728 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanun’un 17/4-r maddesine “Bu fıkranın (u) bendi kapsamında varlık kiralama şirketlerine ve (y) bendi kapsamında finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından üçüncü kişilere satışına ilişkin en az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır.” şeklinde paragraf eklenmiştir.

IV- 488 DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN

6361 sayılı Kanun’un 37. maddesine göre, “Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır.” Bu maddeye göre 6361 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen sat-geri kirala hükümlerini içeren finansal kiralama sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir.

V- SONUÇ

Sat-geri kirala işlemlerinin Kurumlar Vergisi ve KDV’den istisna edilmesinin sadece taşınmazlara değil taşınırlara da uygulanması ve her türlü taşınır ve taşınmaz malların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin gider olarak dikkate alınmasıyla işletmelerin finans temini konusunda bu işlemlere başvurularının artacağı kanaatindeyiz.

_____________

*  SMMM, Denetçi

** SMMM Stajyeri

Yazarlar : ‘CEM ŞAHİN’ ‘KÜBRA AKBOLAT’

Yolculuk

İçimde bir hüzün var saklamaya çalıştığım. Bir yolculuktayım tren yolculuğu: Ağaçlar, dereler, gökyüzü, insanlar. İzliyorum onları sadece. Başka ne yapabilirim ki tren ilerliyor ve hepsi geride kalıyor. Daha uzun bakmak, görmek, konuşmak isterdim onlarla ama bir yolum var ulaşmam gereken bir hedef. Artık sadece bakıp geçmeye; dokunmadan, hissetmeden yaşamaya alıştım galiba. Camın ardından izliyorum; yapraklar soluyor, dereler kuruyor, gökyüzü kararıyor, insanlar ölüyor sonra yeniden var oluyor hepsi. Yeni bir umutla, yeni bir hedefle. İlerliyorum, dünya değişiyor, ben bakıyorum. İlk durağa varıyoruz yanıma biri oturuyor, birlikte bakıyoruz dışarı ne güzel diyoruz dünya, bizim için yaratılmış sanki her şey. Hayaller kuruyoruz birlikte, iniyor bir durak sonra üzülüyorum el sallıyorum. Hayallerimiz aklıma geliyor, o da geride kalıyor. Tren devam ediyor ben sıkılıyorum yalnız olmak üzüyor, sıkıyor. Kendi kendimi teselli ediyorum dışarı bakıyorum ama bakıp görmüyorum artık, dönmek istiyorum geçmişe inmemeliydi diyorum , birlikte devam etmeliydik diyorum ama nafile artık geçmişte kalıyor ben gidiyorum. Biri daha biniyor, oturuyor karşıma. Birlikte devam ediyoruz. Oda benim gibi hüzünlü, ne güzel her şey diyorum gülüyor isteksiz, ben de gülüyorum, gidiyoruz  konuşmuyorum korkuyorum alışmaya, hayal kurmuyorum, o da iniyor bir sonra ki durakta el sallıyorum şans diliyorum. Tren ilerliyor, duraklar geçiliyor…1_dogu

Beni Sen İnandır …..

İlk sevdan o küçük bedeninde büyük bir olaydı. Gördüğün zaman elin ayağın birbirine karışıyordu. Söyleyecek kelime bulamıyordun. Hatırladın değil mi?:) İşte her şey böyle başladı. Yıllar geçti, büyü bozuldu. Sevdan tecrübelerinle rekabet içinde artık. Yapmaman gereken şeyler var. Tecrübelerimiz bize ön yargılı davranmamız gerektiğini söylüyor. Senin bu işi sadece kalple yapamayacağını anlayan aklın devreye girdi. İşte büyüyü bozan da bu oldu. Fırsatı verdiysen eğer ona sevdiğin çoğu şey mantıklı gelmemeye başlıyor. Yaşadıklarından, çevrenden yapmaman gereken şeyleri biliyorsun artık. Öyle hemen aldanmak yok mülakat sürecini tamamlamamız lazım. Neden ben? İstediğim cevapları duymalıyım ama dikkat et! Söyleyeceğin her kelimeyi iyi düşünmelisin. Yoksa seni elerim çünkü artık aşka inanmıyorum.

Ama biliyorum ki hala inanıyor. Onu aşka sen inandırmalısın 🙂love_in_snow_by_gndz

Tertemiz Şeylerden Sözedeyim

Tertemiz şeylerden sözedeyim
İlk sevdalarımdan, ilk dostlarımdan.
Ne toprağın kokulu çiçekleri
Ne yıldızlar
Ne vahşi gönüllü, vahşi ruhlu insanlar ;
Hiç, hiç bir şey kalmıyor ebedi olarak,
Her şey kuruyor sabah çiğleri gibi.
Ama bir şeyler kalıyor ki çok kıymetli.
İşte bu kalıntıların parıltısı
Bir emanet sanki sonsuzluğa.
Çimenler üstünde oturmak
Dostlarla bir şeyler okumak
Dolaşmak yıldızların altında
Gelecekten konuşmak…
Rüyalar boyunca fakir çocuklar
Zengin görünüyor insana
Bir kız sevmiştim bir zamanlar
Sessiz – sedasız
Ne dilerse yapacaktım benden
On dördünde ay gibi tamdı sevdamız
Ama şimdi zamanın külleriyle örtülüdür
Gönlüm baştan başa.
Uzun uzadıya yeretti bunlar hafızamda
Koca bir ömür boyu
Mezarlarında kaldı sevdalarım
Artık genç de değilim ki
Zaman gelip geçiyor yanımdan.
Hala gençlik var ya dünyada
Ve her yerde açılıyor ya genç gönüller
Gelin ey genç dostlarım
Vahşi diyarlara göç edelim
Ve masmavi göğün altında
Temiz, tertemiz şeylerden sözedelim
Huzur ve rahatlık bunda.

Ho Chih-Fang

Mutlu Olmak İçin Yapabileceğiniz 100 Nazik Davranış

Günlük yaşamın koşuşturmacasına kendimizi o kadar kaptırıyoruz ki, başkalarını düşünmeyi ne yazık ki bazen unutuyoruz. Ama yapabileceğimiz küçücük bir nezaket davranışı, yalnızca bir kişinin gününü iyi geçirmesini değil, sizin de daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Bunu en iyi anlatan filmlerden birisi yıllar önce izlediğim Pay it forward “İyilik bul, iyilik yap” filmiydi. İzlemediyseniz varsa çocuklarınızda birlikte mutlaka izleyin, izlediyseniz bir daha izleyin. Bu blog’da sıkça sevgi içeren yazılar paylaşmaya çalışıyorum, ama bu en iyilerinden birisi oldu, çeviridir ama oldukça yerelleştirilmiştir. Hadi bakalım, hemen okuyun, neden bugün sevgimizi dışa vurup rastgele bir nezaket örneği göstereceğimiz güzel bir gün olmasın?

  1. Bir yaşlının karşıdan karşıya geçmesine yardım edin.
  2. Küçük bir kardeşinize ev ödevinde yardım edin.
  3. Bir arabanın önünüze geçmesine izin verin ve bunu yaparken gülümseyin.
  4. Arkanızdaki aracın park ücretini ödeyin.
  5. Komşularınızla tanışın ve onlara yaptığınız hamur işi veya tatlılarınızdan ikram edin.
  6. Sabah işe başlarken fazladan bir fincan kahve alın ve bir iş arkadaşınıza…

View original post 647 kelime daha